Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkouška základní ovladatelnosti psa - ZZO

 
Slouží jako nejnižší zkouška k prověření vloh psa k dalšímu výcviku, její splnění není vstupní podmínkou pro složení zkoušek jiných.

 

 

 

 

Kritéria pro zkoušku ZZO:

 • stáří psa minimálně 10 měsíců
 • kohoutková výška psa není limitována
 • můžou se zúčastnit i psi bez PP
 • z účasti na zkouškách jsou vyloučení psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona č. 246/1996 Sb. v platném znění od narození  po 1. 7. 1993 na území ČR
 • účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného druhu nebo stupně zkoušky
 • předepsanou výstroj psa tvoří hladký nestahovací řetízkový obojek ( stahovací, kožené a jiné obojky nejsou povoleny), vodítko a náhubek
 • povelová technika je uvedena ve Zkušebním řádu. Může se jednat jak o povel posunkový, tak zvukový nebo můžou být užity oba dva současně. Oslovení psa je možné vždy před zvukovým povelem

Obsah zkoušky ZZO:

I. Základní část

 1. Přivolání psa - volba ze dvou  variant ( 10 bodů)

                a) v klidu s přesednutím před psovoda 
                b) za pohybu k noze psovoda

    2.   Ovladatelnost na vodítku      ( 10 bodů)

    3.   Sedni - lehni            ( 10 bodů)

    4.   Odložení za pochodu vleže        (10 bodů)

    5.   Aport volný              ( 10 bodů)

    6.   Odložení                 ( 10 bodů)

II. Cviky speciální

 1. Přivolání psa za ztížených podmínek
 2. Chování psa ve skupině osob
 3. Chování psa krátkodobě uvázaného a ponechaného osamotě

Celkem: lze získat 60 bodů. Minimální počet pro složení zkoušky je 42 bodů. Dále se hodnotí provedení speciálních cviků - může být hodnocen známkou prospěl velmi dobře, prospěl a neprospěl.

 

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZKOUŠKY ZZO PRO ZÁKLADNÍ ČÁST

 1. PŘIVOLÁNÍ (10)
  varianta A

Povelu : .. Ke mně " a upažení levé ruku s následným připažením " K noze " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků, Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem " Ke mně ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel " K noze " má pes usednout k noze psovoda.

Varianta B

Povely : "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruce na levé stehno, příp. "Sedni " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno (možno použít u zastavení) Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků.. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí " K noze ". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel " K noze " nebo " Sedni " usedá k jeho levé noze. . Pozn.

Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "Volno " a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po 3. povelu, může být cvik PŘIVOLÁNÍ anulován.

2. OVLADATELNOST NA VODÍTKU (10)

Povelu : "K noze " a tlesknout (dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni ")
Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu.
Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
Povel " K noze " je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni "). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

4. SEDNI - LEHNI  (10)

Povely "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno
" Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu . Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Pozn. U zkoušky ZZO je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

 

 

5. APORT VOLNÝ  (10)

Povely "Aport" - " Přines" - ukázat rukou ve směru odhozeného předmětu s mírným nakloněním trupu. " Pusť" - při odebírání předmětu. Aportem je libovolný předmět psovoda. Pes sedí volně u levé nohy psovoda. Psovod odhodí předmět minimálně 10 kroků. Aby pes nevyrazil za aportem ihned, může ho psovod přidržet za obojek. Následuje povel Aport ( Přines). Pes musí předmět donést minimálně 2 kroky od psovoda. Následuje povel Pusť. Za kvalitně provedený cvik lze získat 10 bodů.

6. ODLOŽENÍ (10)

Povely lehni - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
" Zůstaň" - mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.
Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "Zůstaň". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušeni dalšího psa v poslušnosti.
Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metna je cvik také anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod  po předchozí dohodě s rozhodčím odložit psa na vlastní textilní podložku velikostí svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

 

 

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZKOUŠKY ZZO PRO SPECIÁLNÍ ČÁST

 

 

 Za tyto cviky se nezískávají body, ale pouze slovní ohodnocení, a to: Prospěl výborně, Prospěl, Neprospěl

 1. PŘIVOLÁNÍ PSA ZA ZTÍŽENÝCH PODMÍNEK

 Povely " Ke mně"- pro přivolání s předsednutím před psovoda a povel " K noze" - lehký úder levou rukou na levé stehno

 Cvik se provádí buď na cvičišti nebo v přilehlých prostorách. Psovod se psem navolno ( pes má náhubek) jde určeným směrem v úseku dlouhém asi 50 kroků. Na úseku působí ve vzdálenosti od osy pohybu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to: Dva pohybující se psovodi se psy na vodítku a asi 10 kroků od obou psovodů dvě osoby, které si hrají s míčem ( házejí si nebo kopou 5 krkoků od sebe tak, že míč se většinou pohybuje po zemi). Psovod dá psovi povel " Volno" do směru, kde jsou dva psovodi se psy a osobi hrající si s míčem. Pokud se pes nechce dobrovolně od svého psovoda vzdálit, je osobami upoután hlasitým křikem a pohybem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Způsob přivolání si může psovod zvolit. Pes, když se vzdálí od psovoda NESMÍ napadat psy, jiné psovody ani osoby hrající si s míčem. Cílem cviku je přivolat psa i přes to, že je zaujat výše popisovanými činnostmi.
Reaguje-li pes na povel rychlým, přímým a radostným přiběhnutím "prospěl výborně" i když jsou v ukončení cviku malé nepřesnosti. Musí-li psovod povel dvakrát nebo třikrát opakovat, případně pes přichází pomalu a nepřímou trasou, je hodnocen známkou "prospěl." Nepřijde-li pes ani na třetí zavolání, obdrží známku "neprospěl."

2. CHOVÁNÍ PSA VE SKUPINĚ OSOB

Povel " K noze" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Psovod se psem přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi rozhovor. Po 30 sekundách přicházejí další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se rozhovoru. Po dalších 30 sekundách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě půl minuty. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.

Sedí-li pes klidně a na přicházející osoby reaguje klidem - "prospěl výborně." Projevuje-li pes při příchodu osob mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit - "prospěl." Projevuje-li však pes po příchodu velký neklid, ať již přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k jeho uklidnění je potřeba opakovaných povelů a pes na ně dostatečně nereaguje - "neprospěl."

3.CHOVÁNÍ PSA KRÁTKODOBĚ PŘIVÁZANÉHO A PONECHANÉHO OSAMOTĚ

Povely " K noze" - lehký úder levou rukou na levé stehno a " Zůstaň" - mírné přiložení pravé dlaně před čenich psa

Cvik se provádí v prostoru mimo cvičiště, v místech, kde je mírný pohyb lidí případně k tomu účelu zajištěných pomocníků. Psovod se psem na vodítku (pes má náhubek) přichází k rozhodčímu a zdraví se s ním podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko dlouhé maximálně 2 metry. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného nejméně 20 kroků. Pes může být odložen v jakékoli poloze. Po jedné minutě od okamžiku, kdy odešel psovod do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 sekundách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa psovod se psem. Při setkání s rozhodčím i v době, kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidně, nemá štěkat a na procházející osoby ani na procházejícího psa nesmí útočit. 

Chová-li se pes po při setkání s rozhodčím klidně, po uvázání a vzdálení psovoda je stále klidný, neprojevuje bázeň ani agresivitu a kolemjdoucí osoby klidně sleduje - "prospěl výborně." Projevuje-li pes při setkání s rozhodčím mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká. Štěká i na procházející osoby a psa avšak bez úmyslu je napadnout - pak je hodnocen známkou "prospěl." Projevuje-li při setkání s rozhodčím agresivitu a snaží-li se ho napadnout, je-li po uvázání neklidný, procházející osoby a psa napadá - "neprospěl."